วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2552

ปัญหาขยะล้นหาดข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สุขาภิบาลเทศบาลแสนสุข